MOBİLYA        ÜRETİM  PLANLAMA  VE  KONTROL

       ÜRETİM  PLANLAMA  VE  KONTROL

Üretim  planlama,  firmanın  belli  bir  dönem  içinde  üreteceği  ürün  miktarının belirlenmesi  ve  kontrol  altında  tutulmasıdır. Üretim  planlaması,  hangi  mamullerin, nerelerde,  kimler  tarafından,  ne  zaman  ve  nasıl  üretileceğini  gösteren  planların hazırlanmasıdır. Üretim  planlamanın  amacı,  üretimin  aksamadan,  düzen  içinde  yürümesini, gereksiz  faaliyetlerin   elenmesini  ve  üretime  ilişkin  her  türlü  faaliyetin  birbiriyle  uyum içinde  olmasını  sağlamaktır. Bu  amaçlara  uygun  olarak  tüm  üretimin  miktar,  kalite,  yer, zaman  ve  çalışacak  insan  gücü  bakımından  planlanması  gerekir.

Geniş anlamda üretim planlama, imal edilen ürünün tüm aşamalarını kapsayan bir fonksiyondur. Burada temel amaç, yönelimin hedeflerini başaracak üretim hızını saptamak ve sürdürmektir. Sistemin yapısal özellikleri ise büyük ölçüde işletmenin sahip olduğu baskın üretim tipine bağlıdır. Örneğin ürün değişkenliğinin yüksek ve üretim hacminin genellikle düşük olduğu, doğrudan siparişe yönelik üretim tipinde, üretim planlama sisteminin yapısı genel olarak müşteri tatmini, zamanlama ve maliyet performansı üzerine kurulur. Ürün standardizasyonunun yoğun ve üretim hacminin yüksek olduğu doğrudan stoka yönelik üretim tipinde ise planlama sistemi daha çok ekonomik parti büyüklükleri, atıl kapasite minimizasyonu ve üretim akışının düzgünleştirilmesi üzerine kurulur

Bir  üretim  planlaması  faaliyeti  için  ön  şart,  talep  raporudur. Üretilecek  ürünlere ait   talep  şekli  planlama  faaliyetini  sınırlayabilmekte  ve  üretim  planlaması  döneminin süresini  etkileyebilmektedir. Talep  tahmini,  üretim  planlamanın  başlıca  girdisidir.

Üretim  planlamasının  amacı  gerek  duyulan  (tahminlerle saptanmış)  mal  ve hizmetlerin  üretiminde  kullanılacak  tüm  kaynakların  istenen  yer  ve  zamanda  istenen miktarda  bulundurulmasını  garanti  etmek  ve  kaynak  israfını  (boş  zaman,  aşırı  hammadde ve  üretim  stoku  tutma)  en  aza  indirmektir. Üretim  planlamanın  önemi  üretim  sisteminin gelişmesine  paralel  olarak  hızlanmıştır.

Ürettiğini  satabilen  başarılı  firmalar,  normal  karlarını  sağlamakla  birlikte  sonraki yıllara  ait  yaptıkları  satış  tahminlerini  temel  alan  uzun  vadeli  üretim  planları  da hazırlayabilirler.